Ring

FAQ Forum

Att ställa värmen med µGEO CAREL – Terrawatt AB – (nuvarande)

Att ställa värmen – RD50.1 Reglerdator för värmepumpssystem

RUMbör sätter värmen i början på eldningssäsongen och kurvlutning i mitten av eldningsäsongen.
1) Stega ner med piltangenten till ”RUMbör” tryck på ”+” för varmare eller ”-” för kallare.
2) Stega ner med piltangenterna till ”SERVICE”, markera ”***” gå vidare till Rad 7 ”KURVA” tryck på ”+” för varmare eller ”-” för kallare.

Att ställa värmen – Jeff RD23 – Terrawatt AB

Tänk på att inte göra för stora ändringar då det tar tid för temperaturen i huset att ändra sig till den nya inställda nivån.

Tryck på ”+” en gång för att höja temperaturen
Tryck på ”-” en gång för att sänka temperaturen

Att ställa värmen - ES3 – Terrawatt AB

Tryck på ”+” en gång för att höja temperaturen
Tryck på ”-” en gång för att sänka temperaturen

Ändra Varmvatten, vi antar att du har en Terrawatt-värmepump med genomströmsberedare.

Inställning av varmvatten – Reglercentral ES3
Tryck ned IP en gång, dioden skall blinka
Bläddra med piltangen ned till ”Vv givare” välj denna (välj via pil höger)
Ändra värde på
- maxtemp (grundinställning 48)
- drift från / till (grundinställning 5 grader)
Spara genom att trycka på ”IP” en gång varvid lampan skall sluta att blinka.

2019-06/es3-regler

Optimering av din varmvatteninställning – 2015-10-19 (Nuvarande)

Optimering av varvatten börjar alltid med inställning av differansen ”start/stopp”, då värmepumpen skall starta varmvattenproduktion tills de att den skall avbryta varmvattenproduktion. Vi antar att du har en genomströmsberedare, dvs inget stillastående vatten. Grundinställningen på 3 grader innebär att varmvattentemperaturen har en start/stopp temperatur på 42,5 / 45 grader där varmvatten givaren är, i toppen av tanken kommer det vara ca 50,5 – 53 grader eftersom att värmepumpen laddar tanken med ca 8 grader varmare vatten en vad den hämtar från tanken.

Steg 1: Optimering av differans start/stopp, (grundinställning 2,5 grader, [r04])
Rekommenderad inställning är 2,5 grader under förutsättning att laddtiden av varmvattenberedaren ligger på ca 10-20 minuters. Laddtiden för din varmvattenberedare varierar något över säsongen, storlek på värmepump och varmvattenberedare.
En låg differans är att föreda ur effektivitetssynpunkt, då det medger en lägre inställningspunkt för varmvattnet.
- för låg differans ger korta gångtider (< 5 minuter) och bör undvikas,
- för stor differnans ger långa gångtider (>30 min) och stor variation av varmvattennivån och påtvingar då fram en onödigt hög (dyr) varmvatteninställning.

Steg 2: Optimering av varmvattentemperaturen (grundinställning 45 grader, [r45]).
Effektiviteten och livslängd ökar på din värmepump med låga temperaturer. Det kan ta ett tag att hitta den hätta inställningen för ditt hushåll.
Rekommenderad inställning 45 grader, men då behöver varmvattennivån kontrolleras enligt nedan procedur. Inställningen görs lämpligen under vinterhalvåret då inkommande vatten till varmvattenberedaren är som kallast.

1. Sätt max varmvattentemperatur [r45] en grad kallare,
2. avvakta ca en vecka,
2a. höj varmvattnet [r45] 2 grader ifall någon tycker varmvattnet är dåligt, upprepa proceduren tills alla är nöjda.
2b. ifall ingen kommenterar varmattennivån på 45 grader, sänk en grad ytterligare.
3. avvakta ca en vecka, se 2a, 2b

I figuren till vänster kan vi se
COP 3,2 för varmvattenproduktion 50,5 – 53 grader, med grundinställningar [r04=2,5 / r45=45] och
COP 3,5 för varmvattenproduktion 45,5 - 48 grader, med inställningar [r04=2,5 / r45=40]

2019-06/optimering-varmvatten

Värmepumpen bryter på för låg överhettning – 2018-10-26 (elektronisk expansionsventil)

Om din värmepump bryter på för låg överhettning så kontrollera följande.

1) Att du har cirkulation på kalla sidan (kollektorsida), en trasig köldbärarpump ger följande fel: Låg överhettning och sedan LP (Low preassure) - Kontrollera glassäkring i plint 7.

2) Temperatur differans på kalla sidan, ska vara ca 2-4 grader vid 0/35 grader. Kontrollera att köldbärarpumpen är på rätt hastighet. Du spar inte ström på att köra på låg hastighet*.

3) Temperatur differans på kalla sidan, ska vara ca 2-4 grader vid 0/35 grader, en för hög differans kan ge för låg överhettning*. Kontrollera att inte smutsfiltret på din kollektor(markkollektor eller bergkollektor) är igensatt, detta är ett slutet system, men i vissa fall kan det ha förorenats vid installation.

4) Grundvattenfall, kommer det vatten i rätt temperatur och mängd?

5) Kontroll av gasmängd (mätes efter ca 5 minuters gång) Underkylningen skall vara mellan 3-8 grader beroende på driftsfall, kondenseringstemperatur (kondensereingstrycket ”b04″) minus vätsketemperaturen (före torkfiltret). Har du temperaturer utanför detta intervall så ring och konsultera oss.

*(vid +10/35 är det normalt med en större differens (3-6) eftersom att värmepumpen plockar ut betydligt större effekt)